หมึก

หมึก หรือที่เรียกกันว่าปลาหมึกยักษ์เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงด้วยหนวดประมาณ 4-5 คู่รอบปาก รับผิดชอบในการจับเหยื่อเข้าปาก

เป็นสัตว์ที่มีอยู่ในไฟลัมมอลลัสกาคลาสเซฟาโลพอดซึ่งเป็นสัตว์ที่มีลำตัวนิ่ม คลาสย่อย Coleoidea นั้นแตกต่างจาก Nautiloidea กลุ่มเดียวกันซึ่งมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ด้านนอกของร่างกาย แต่ปลาหมึกส่วนใหญ่มีกระดูกหรือเปลือกหอยอยู่ข้างในเพื่อใช้เป็นทุ่นหรือพยุงตัวซึ่งเรียกว่าเอ็น ยังมีบางเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีกระดูก แต่มีกระดูกอ่อนทดแทนเพื่อรองรับโครงสร้างร่างกาย

คำว่า Cephalopoda ซึ่งเป็นชื่อคลาสที่ใช้เพื่ออ้างถึงหมึก จากภาษากรีกแปลมาด้วยกันว่า “สัตว์หัว – เท้า” (หัว – เท้าสัตว์) เพราะหมึกเป็นสัตว์ที่ไม่มีแขนและขา เพียงแค่มีผิวหนังยื่นออกมาจากรอบปากเรียกว่าหนวด

หมึก วิวัฒนาการมาจากหอย ในช่วงปลายยุค Cambrian หรือประมาณ 500 ล้านปีก่อน อย่างไรก็ตามปลาหมึกยักษ์และหอยในปัจจุบันยังมีระบบทางร่างกายอื่น ๆ อีกมากมายเช่นระบบทางเดินอาหารปากฟันและกล้ามเนื้อ

ปัจจุบันพบหมึกมากกว่า 1,000 ชนิด ประเภทที่ใหญ่ที่สุดคือหมึกขนาดมหึมา (Mesonychoteuthis hamiltoni) ซึ่งอยู่ในอันดับที่หนึ่งของปลาหมึกกล้วย การใช้ชีวิตในส่วนลึกของมหาสมุทรแอตแลนติกอาจมีความยาวได้ถึง 14 เมตรซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และขนาดที่เล็กที่สุดไม่เกิน 1 เซนติเมตรเช่นหมึกในตระกูล Idiosepiidae เป็นต้น

หมึก

Octopus, popularly known as an octopus, [1] is a marine animal that has no vertebrates. Large Can move quickly and aggressively, with 4-5 pairs of mustache around the mouth. Responsible for catching prey into the mouth

Is an animal that exists in phylum mollusc The Cephalopod class, which is an animal with a soft body. The Coleoidea subclass is different from the similar group, Nautiloidea, which has a hard shell covering the outside of the body. But most of the squids have bones or shells inside for use as a buoy or body support, which is called a ligament. There are still some species that do not have bones. But have replacement cartilage to support the body structure

The term Cephalopoda, which is the class name used to refer to ink. From the Greek language translated together “Head-footed animals” (head-footed animals) because the ink is an animal without arms and legs. Just having the skin protruding from around the mouth, called the mustache

Ink evolved from mollusc. In the end of the Cambrian period, or about 500 million years ago. However, octopus and mollusks today There are also many other bodily systems, namely the gastrointestinal tract, mouth, teeth and muscular muscles.

Currently, over 1,000 types of ink have been found. The largest type is the enormous ink (Mesonychoteuthis hamiltoni), which is ranked among the banana squid. Living in the depths of the Atlantic Ocean can be as long as 14 meters, which is also the largest invertebrate animal in the world. And the smallest size is not more than 1 centimeter, such as ink in the family Idiosepiidae etc.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา