ค่างแว่น

ค่างแว่น โดยทั่วไปมันจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ สมาชิกจะมีประมาณ 4-30 ตัวขึ้นไป ละมันสามารถอาศัยอยู่ได้ในป่าที่หลายประเภท ตั้งแต่เทือกเขาสูงไปจนถึงชายป่าที่ติดริมทะเล มักเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นไม้ที่สูง กินอาหารมาก ถึงวันละ 2 กก. เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อย คุ้นเคยกับพวกมนุษย์มากนัก ส่วนมากมันจะขี้อายและจะหลบหนีเมื่อพบกับมนุษย์

อาหารที่พวกมันจะมักออกหากินกันตอนเวลากลางวัน อาศัยอยู่บนต้นไม้ บางครั้งอาจลงมาเล่นบนพื้นดิน มักกินใบไม้ที่อ่อนๆเป็นอาหารหลัก ที่มีแตกใบออกมามันยิ่งชอบและบ้างครั้งกินผลไม้ และเมล็ด พืชเป็นอาหาร พบได้ในป่าดงที่ดิบชื้อ ป่าเขาหินปูนและป่าชายเลน ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป

ในขณะที่จะออกหากินกันนั้นสัตว์พวกนี้ไม่ค่อยจะชอบออกไปตัวเดียวเพราะมันเป็นสัตว์ที่ขี้อายเอามากๆ เพราะพวกกมันเวลาจะออกไปพวกมันชอบจะออกไปเป็นฝูง ละจะๆมีอยู่ๆตัวหนึ่งที่จะคอยทำหน้าที่หรือเฝ้าระวังภัยอันตราและเหตุการณ์บนต้นไม้อย่างเงียบๆ ค่างแว่นถิ่นใต้นั้นอาศัยอยู่ที่ภาคใต้ของประไทย

ละจะมีในระยะช่วงที่ค่างแว่นนี้จะมีความติดพันธ์ุกันหรือมีความรักนั้นเองและสัตว์พวกนี้นั้นจะใช้เวลาที่ออกลูกประมาณในเดือน มกราคม -มีนาคม ด้วยค่างแว่นพวกนนี้จะใช้เวลาในการตั้งท้องเป็นเวลานานเอามาก จนที่ไม่มีใครรู้ว่ามันสามารถมากตั้งท้องได้นานจนถึงประมาณ 140 -150 วันจน ออกลูก

ค่างแว่น

Spectacles In general, they live together in large groups. Members will have about 4-30 or more, each can live in many types of forests. From the high mountains to the edge of the forest by the sea They often live in forests with tall trees and eat up to 2 kg of food per day. They are very familiar with humans. Most of them are shy and will escape when meeting humans.

The food that they usually eat during the day. Lives in trees Sometimes it may come down to play on the ground. They usually eat young leaves as their staple food. Limestone forest and mangrove forest From Phetchaburi province down.

While they are active, these animals rarely like to go out alone because they are very shy. Because when they leave, they like to go out in herds. There is one that will do the duty or quietly watch over dangers and events on the tree. The southern spectacled lemurs live in the southern part of Thailand.

Each of these lemurs are intertwined or in love, and these animals spend around January to March with these lemurs. Takes a long time to conceive. Until no one knew it could be pregnant for about 140 -150 days until giving birth.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา