ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์ จนถึงทุกวันนี้ชนิดของปลาหมึกยักษ์นั้นมักพบเห็นได้ในนวนิยายและนิทาน แต่ในปี 2547 มีรายงานบ่อยครั้ง ว่ามีการถ่ายภาพปลาหมึกยักษ์ใต้ทะเลลึก ทั้งในสเปนและนิวซีแลนด์มีขนาดตั้งแต่ 5 ถึง 55 เมตร

ปลาหมึกยักษ์
ปลาหมึกยักษ์

แต่ในปี 2013 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นสามารถจับปลาหมึกยักษ์ยาว 9 เมตรได้ และกลายเป็นสถิติโลกเท่าที่มนุษย์เคยจับได้. Edie Widder เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จับได้

ปลาหมึกยักษ์ (Architeuthis dux) เป็นปลาหมึกที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกในวงศ์ Architeuthidae มันสามารถเติบโตได้ขนาดมหึมาโดยนำเสนอตัวอย่างของการมีขนาดมหึมาในทะเลลึก: การประมาณการล่าสุดระบุขนาดเฉลี่ยของสายพันธุ์ไว้ที่ 10 เมตร (33 ฟุต) สำหรับตัวผู้และ 12 เมตร (39 ฟุต) สำหรับตัวเมีย

บุคคลที่ใหญ่ที่สุดบางคนวัดได้ 13 เมตร (43 ฟุต) สำหรับเพศชายและ 18 เมตร (59 ฟุต) สำหรับเพศหญิงมีขนาดเทียบเท่ากับ Mesonychoteuthis hamiltoni (ปลาหมึกยักษ์) ซึ่งมีความยาวประมาณ 13 เมตร (39–45 ฟุต),

สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่ง เสื้อคลุมของปลาหมึกยักษ์มีความยาวประมาณ 2 ม. (6 ฟุต 7 นิ้ว) (สำหรับตัวเมียมากกว่าตัวผู้) และความยาวของปลาหมึกไม่รวมหนวด (แต่รวมทั้งหัวและแขน) ไม่เกิน 5 ม. (16 ฟุต ).

การอ้างสิทธิ์ของชิ้นงานทดสอบขนาด 20 ม. (66 ฟุต) ขึ้นไปยังไม่ได้รับการบันทึกทางวิทยาศาสตร์

มีการถกเถียงกันถึงจำนวนปลาหมึกยักษ์ที่แตกต่างกัน แต่การวิจัยทางพันธุกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่ามีเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้น

ภาพแรกของสัตว์ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติถูกถ่ายในปี 2547 โดยทีมงานชาวญี่ปุ่น

ปลาหมึกยักษ์

Giant squid until today, the species of that giant squid Often seen in novels and tales, but in 2004 it was reported frequently. That there was a photograph of a giant squid under the deep sea. In both Spain and New Zealand Their size can range from 5 to 55 meters.

But in 2013, a team of scientists from Japan was able to capture a 9-meter long octopus. And became a world record as human beings ever caught up. Edie Widder is the scientist who caught it.

Octopus (Architeuthis dux) is a cephalopod, which lives in the deep sea in the family. Architeuthidae It can grow enormous, offering an example of how massive it is in the deep sea: recent estimates state the species’ mean size at 10 meters (33 feet) for males and 12 meters (39 feet) for females.

Some of the largest individuals measure 13 meters (43 feet) for males and 18 meters (59 feet) for females. Mesonychoteuthis hamiltoni (giant squid), which is approximately 13 meters (39–45 feet) long,

One of the largest living things The octopus’s coat is approximately 2 m (6 ft 7 in) long (for females rather than males) and the octopus’s length does not include tentacles. (But including the head and arms) no more than 5 m (16 ft).

The claims of 20 m (66 ft.) Or more specimens have not been scientifically recorded.

There has been some debate over the number of different octopus. But recent genetic research suggests that there is only one species.

The first images of the animals in their natural habitat were taken in 2004 by a Japanese team.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google