ไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดิน หรือ ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในอันดับย่อยของไฟลัมแอนเนลิดา Lumbricina มีข้อต่อ มักพบในดินใต้กองใบไม้หรือใต้ปุ๋ยคอก เป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกันมีทั้งแบบกะเทยและกะเทย

พบได้ประมาณ 4,400 ชนิดทั่วโลกและสามารถแบ่งออกได้ตามถิ่นที่อยู่

กลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของดิน
กลุ่มอาศัยอยู่ในดินชั้นบน มีความลึกประมาณ 20-30 ซม. กลุ่มสิ่งมีชีวิตใต้ดินมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรไส้เดือนดินมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก

พวกมันเป็นสัตว์ที่สำคัญมากในการย่อยอินทรียวัตถุในดิน และการเคลื่อนไหวในดินของไส้เดือนถือได้ว่าการพรวนดินทำให้ดินมีช่องว่างในการเพิ่มออกซิเจนให้กับดิน

ซึ่งมีความสำคัญต่อการปลูกพืชนอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนดิน และนอกจากนี้ไส้เดือนดินยังเป็นที่นิยมมาช้านาน ใช้เป็นเหยื่อตกปลา

ในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นอาชีพ และมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไส้เดือนดินมากขึ้นเรื่อย ๆ

ไส้เดือนดินชนิดที่ยาวที่สุดในโลกตามสถิติของกินเนสส์เวิลด์คือไส้เดือนแอฟริกันยักษ์ จัดเป็นไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ในดินลึก. ความยาวสูงสุด 6.7 เมตร

ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดิน

Earthworms, or earthworms, are invertebrates in the phylum Annelida sub-rank. Lumbricina has a jointed body. They are commonly found in the soil, under leaf piles, or under manure. Is an animal that has 2 sexes in the same body They are both asexual and asexual.

Approximately 4,400 species are found worldwide, and can be divided according to their habitats.

The group lives in the area of ​​the soil.
The group lives in the top soil. With a depth of about 20-30 cm, the subsoil living group With a depth of about 2-3 meters earthworms are very important to the ecosystem.

They are very important animals in digestion of organic matter in the soil. And the movement in the soil of earthworms Regarded as shoveling the soil This gives the soil a space to add oxygen to the soil.

Which is important for growing plants It is also used in the production of compost and bio-fermented water from earthworms. And in addition Earthworms are still popular for a long time. Used as bait for fishing.

At present, earthworms are cultured as a profession. And more and more knowledge and understanding about earthworms have been disseminated

The longest type of earthworm in the world according to the Guinness World Record is the giant African earthworm. Classified as earthworms that live in the deep soil. The maximum length is 6.7 meters.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google