แมลงวัน

แมลงวัน (ภาษาไทยภาคเหนือ: แตรเดี่ยว) อยู่ในกลุ่ม Diptera (di = two และ ptera = wings) มีบนอกที่สองและโหนกมีปีก ซึ่งลดลงจากปีกหลังส่วนที่สามบนหน้าอกแมลงวันบางตัวไม่มีปีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Hippoboscoidea

ระดับ Diptera มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยยุงประมาณ 240,000 ชนิดริ้นริ้นและแมลงวันอื่น ๆ แต่มีการระบุเพียงครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 122,000) เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและมนุษย์ (ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ) ยุงในวงศ์ Culicidae มีความสำคัญมากเป็นพาหะนำโรคมาลาเรียไข้เลือดออกไวรัสเวสต์ไนล์ไข้เหลืองไข้สมองอักเสบ

แมลงวัน เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนของมนุษย์ คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียว พวกเขามักจะกินเนื้อและเศษขยะในขยะและพวกมันจะออกหากินในช่วงมื้อกลางวัน ไม่ชอบแสงแดดเต็มที่รัศมีของสิ่งมีชีวิตประมาณ 3 กิโลเมตร

แมลงวันผลิตไข่และฟักเป็นตัวหนอน และระยะดักแด้จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยวงจรชีวิตของแมลงวันจากไข่ถึงตัวเต็มวัยกินเวลาประมาณ 8-10 วัน

เมื่อแมลงวันผสมพันธุ์ตัวผู้จะเริ่มขี่ตัวเมีย หันหน้าไปทางเดียวกัน แต่หันหน้าไปทางตรงข้ามในเวลาต่อมาแมลงวันมีการสืบพันธุ์มากกว่าแมลงวันชนิดอื่นและใช้เวลาสั้นกว่า ซึ่งทำให้เกิดแมลงวันจำนวนมาก

ตัวเมียจะวางไข่ใกล้แหล่งอาหารมากที่สุด การเติบโตเกิดขึ้นเร็วมาก หนอนผีเสื้อจะกินอาหารให้มากที่สุดในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่มันจะโตเต็มที่ บางครั้งไข่จะฟักเป็นตัวทันทีหลังจากวางไข่ แมลงวันบางชนิดตัวอ่อนฟักอยู่ภายในตัวแม่ รังไข่

ตัวอ่อนแมลงวันหรือที่เรียกว่าหนอนไม่มีขาที่แท้จริงระหว่างหน้าอกและหน้าท้องโดยมีการแบ่งพื้นที่เพียงเล็กน้อย หลายประเภทแม้แต่ส่วนหัวก็ไม่สามารถแบ่งส่วนพื้นที่ออกจากส่วนอื่นได้อย่างชัดเจน บางรายมีขาเทียมขนาดเล็ก ตาและหนวดลดลงหรือขาดและช่องท้องไม่มีอวัยวะเช่น cerci นี่คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอาหารมาก เช่นในอินทรียวัตถุเน่าหรือปรสิตภายใน

ดักแด้มีหลายรูปแบบ บางครั้งก็เข้าดักแด้ในปลอกไหม หลักจากดักแด้ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 2-3 วันทำหน้าที่หลักในการสืบพันธุ์และหาแหล่งอาหารใหม่

แมลงวัน
แมลงวัน

แมลงวัน

Flies (Northern Thai: bugle) belong to Diptera (di = two, and ptera = wings), have on the second bosom and one pair of winged nodules. Which is reduced from the hind wings Third section on the chest Some flies do not have wings, especially in the superfamily Hippoboscoidea.

The Diptera rating is large, consisting of approximately 240,000 species of mosquitoes, gnats, gnats and other flies. But only half (approximately 122,000) have been identified,

being one of the main ones of ecological and human importance. (Medical and economic) Mosquitoes in the Culicidae family are very important, they carry malaria, dengue, West Nile virus, yellow fever, encephalitis.

Flies are a type of insect that lives in the human community. Most people are familiar with certain species, such as house flies and bluebottle flies. They tend to eat meat and debris in the garbage and they are active during lunch. Do not like the full sun The radius of the living is about 3 kilometers.

Flies produce eggs and hatch into maggots. And pupa stage Until becoming an adult The life cycle of the fly from egg to adult lasts approximately 8-10 days.

แมลงวัน

When flies breed The male will start riding the female. Facing the same direction But turns to face the opposite at a later time Flies are more reproductive than other flies and spend a shorter time. Which causes a large number of flies

The female will lay eggs as close to the food source as possible. Growth takes place very quickly. The caterpillars feed on as much food as possible a short time before they are mature. Sometimes the eggs hatch immediately after they are laid. Some flies, larvae hatch inside the mother. ovoviviparous

The fly larva, also known as maggot, has no real legs between the chest and abdomen, with little space division. Many types, even the head can not clearly segment the area from the others. Some have small prosthetic legs.

The eyes and tentacles are reduced or absent, and the abdomen has no appendages such as cerci. This is an adaptation to an environment with a lot of food. Such as in organic matter, rot or internal parasites

Chrysalis come in many forms. Sometimes enters the chrysalis in silk sheath. Main from the chrysalis Adults are about 2-3 days old, the main function of reproduction and finding new food sources

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google