ยุง

ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่พบในเขตร้อนและเขตอบอุ่นโดยปกติตัวอ่อนจะกินแบคทีเรียโปรโตซัวยีสต์สาหร่ายและพืชน้ำขนาดเล็ก ยุงตัวเมียกินน้ำหวานและเลือด

โดยส่วนตัวแล้วใครกินน้ำหวานจากดอกไม้ยุงก็เป็นพาหะของโรคได้เช่นกันเช่นไข้เลือดออกมียุงประมาณ 3,450 ชนิดทั่วโลก แต่พบในประเทศไทยประมาณ 412 ชนิด แต่ยุงที่คุ้นเคย ได้แก่ ยุงก้นปล่องและยุงลาย .

เมื่อยุงดูดเลือดของเหยื่อยุงยังปล่อยน้ำลายซึ่งมีโปรตีนบางส่วน และน้ำลายของยุงยังอยู่ในช่องเจาะ สิ่งนี้ทำให้ผิวหนังหลั่งสารฮีสตามีน ฮีสตามีนกระตุ้นให้เส้นใยประสาทส่งสัญญาณไปยังสมองทำให้เกิดอาการคัน

และโปรตีนในน้ำลายยุงยังกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันอีกด้วย ทำให้บริเวณที่ได้รับผลกระทบ (weal) บวมและแดงแม้ว่าอาการบวมจะหายไปในที่สุด แต่อาการคันจะยังคงอยู่จนกว่าระบบภูมิคุ้มกันจะสลายโปรตีนนั้น

ยุง
ยุง

ยุง

Mosquitoes are insects that are found all over the world but are found mostly in the tropics and temperate regions, usually larvae feed on bacteria, protozoa, yeasts, algae and small aquatic plants. Female mosquitoes feed on nectar and blood.

Personally, who usually eats nectar from flowers Mosquitoes are also carriers of the disease, such as dengue fever.There are approximately 3,450 species of mosquitoes worldwide, but they are found in approximately 412 species in Thailand, but the familiar ones are Anopheles and Aedes mosquitoes.

When mosquitoes suck the victim’s blood Mosquitoes also release saliva, which contains some protein. And the mosquito’s saliva is still in the puncture. This causes the skin to release histamine. The histamine activates nerve fibers to send signals to the brain, causing itching.

And proteins in mosquito saliva also stimulate the immune response. Causing the affected area (weal) to become swollen and red Even if the swelling will eventually disappear But the itching persists until the immune system breaks down that protein.

“Mosquitoes” are insects that carry many diseases. It can cause illness and can be fatal. We should prepare ourselves and protect ourselves from mosquito bites. Especially at the approaching rainy season Mosquitoes are even more abundant. And makes us vulnerable to infection from mosquitoes

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google