แพะ

แพะ เป็นชนิดย่อยของแพะที่ทำให้เชื่องจากแพะป่าในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออก อยู่ในสกุล Capra และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแกะเพราะต่างอยู่ในวงศ์ย่อยแกะและแพะ ในวงศ์วัวและควาย

แพะ เหมือนกัน มีแพะกว่า 300 สายพันธุ์ แพะเป็นชนิดสัตว์เชื่องที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง ใช้เอานม เนื้อ ขนและหนังในหลายบริเวณของโลก ในปี พ.ศ. 2554 มีแพะกว่า 924 ล้านตัวทั่วโลก ตามข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก

มีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังมีแม่น้ำลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัด

รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย

แพะ
แพะ

Goats is a subspecies of wild goats of Southwest Asia and Eastern Europe, belonging to the genus Capra, and closely related to sheep because they belong to the sheep and goat subspecies. In the cattle and buffalo family.

Goat As well, there are over 300 species of goats. Goat is one of the oldest tamed species, used in many parts of the world in 2011 for milk, meat, fur and skin. There are over 924 million goats worldwide. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Lopburi Province Is a province in the central region of Thailand There are fertile areas suitable for cultivation. The landscape of Lopburi is divided into 2 parts, which are lowland plains and plains, alternating hills and mountains. There is an important river flowing through. Pasak River.

The Pasak Jonsit Dam was built to store water. And as a place of recreation for the people of Lopburi Province And nearby provinces There is also the Lopburi River passing through the west of the province.

It also has an irrigation canal system that is useful in agriculture. The climate is generally hot and humid. Under the influence of the southwest monsoon and northeast monsoon. It is also influenced by depression and typhoons.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google